"Het leven is te kort om slechte wijn te drinken."

Over Wijnpromotor

Wijnpromotor selecteert haar exclusieve, klassieke wijnen op basis van ruim 50 jaar kennis enervaring. Door de jaren heen hebben we een netwerk opgebouwd in de wereld van klassieke wijnen. We zijn op de hoogte wie welke wijnen heeft en deze eventueel wenst te verkopen. Ons cliënteel bevindt zich voornamelijk in Frankrijk, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Verenigde Staten.

WIJNPROMOTOR is een handelsnaam van ID2001 CVBA.

Nederland:
Telefoon: +31 (0) 85 888 6385
BTW: NL 811929991 B01
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Hoofdkantoor:
Steenweg op Antwerpen bus 71 bus 2
B-2300 Turnhout
BTW: BE 477096280
HRT: 93203

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Wijnpromotor 

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wijnpromotor (hierna te noemen Wijnpromotor) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Wijnpromotor zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt de koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en kan de bestelling te zijner keuze worden geannuleerd of gewijzigd. Indien de bestelling wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort Wijnpromotor het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.
 3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Wijnpromotor kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken zoals bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Wijnpromotor is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.
 7. Wijnpromotor is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijnpromotor dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 8. Wijnpromotor levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 9. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
 10. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Wijnpromotor te vorderen.

Prijzen en betalingen

 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in Euro inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Er worden op consumeerwijnen geen bezorgkosten in rekening gebracht. Voor verzamel wijn wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.
 3. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL of bankrekening factuur middels een door Wijnpromotor aan de koper gestuurde factuur.
 4. In geval van betaling middels een factuur, dient betaling te geschieden voor aflevering van de goederen.

Levering

 1. Levering vindt uitsluitend plaats in Europa.
 2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveradres en voor rekening van koper.
 3. Wijnpromotor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wijnpromotor is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Wijnpromotor goede grond heeft te vrezen dij hij in die verplichtingen zal tekortschieten.
  2. Wijnpromotor is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wijnpromotor kan worden gevergd.
  3. Indien Wijnpromotor overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  4. Indien Wijnpromotor overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Wijnpromotor op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de koper verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan Wijnpromotor te vergoeden.
  5. Eer sprake is van liquidatie van de koper, aan de koper surseance van betaling is verleend, de koper is staat van faillissement is verklaard, de koper wordt toegelaten tot de WSNP, de koper de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, de koper zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van de koper beslag wordt gelegd en die beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

Overmacht

 1. Wijnpromotor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnpromotor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijnpromotor niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van Wijnpromotor of diens leveranciers.
 3. Wijnpromotor kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Wijnpromotor zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomen, is Wijnpromotor gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

Reclame

 1. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan Wijnpromotor te worden gemeld bij aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen bij levering aan Wijnpromotor te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Wijnpromotor vervalt.
 4. De koper dient Wijnpromotor in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal Wijnpromotor te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Wijnpromotor gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren

 1. Koper heeft geen recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Wijnpromotor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wijnpromotor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Wijnpromotor is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 3. Indien Wijnpromotor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Wijnpromotor beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Wijnpromotor is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Wijnpromotor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wijnpromotor of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wijnpromotor en koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Wijnpromotor een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wijnpromotor, tenzij de kantonrechter bevoegd is.